Oprávnenia

Oprávnenia našich projektantov

Naši projektanti majú oprávnenia na spracovanie  elektroprojektov v priestoroch s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár, horľavých prachov a výbuchu výbušnín.

Autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo pod kódovým označením A2 – SKSI vrátane stavebného dozoru pre stavby oznamovacích líniových vedení.

Autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pod kódovým označením I4 – SKSI

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa §27 vy-hlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach na železničných dráhach E2, E9, E11, E13

Projektovanie pre ČR ako osoba usadená v Českej republike – autorizačné oprávnenie na projekciu TZB v ČR vydané Českou komorou autorizovaných inžinierov a súčasne umožňuje vykonávať stavebný dozor stavieb TZB v ČR.