Elektrárne

VE GABČÍKOVO Rz. 22kV, Rz 110 kV, Prevádzková budova – Zber dát z elektromerov

 

Predmetom projektu bola realizačná dokumentácia, ktorá riešila zmenu a montáž elektrotechnických zariadení pre meranie el. energie VE GABČÍKOVO.

Spracované objekty

3 stavebné objekty v stupni DSRS


Aktualizácia a úprava projektu stavby MVE Dobrohošť

 

V novobudovanej malej vodnej elektrárni výkonu 2,2MVA pre Vodohospodársku výstavbu a.s. Bratislava, projekt ochrany generátora 6,3kV/2,2MVA a diferenciálnu ochranu transformátora 22/6,3 kV. Súčasťou dokumentácie bol aj projekt predkomplexného a komplexného vyskúšania (PKV, KV).


Rozšírenie výroby tepla výrobou elektrickej energie splyňovaním drevenej štiepky, HE s.r.o. Handlová

Projekt elektroinštalácie, systému riadenia dopravných a vzduchotechnických ciest v objekte.

Spracované objekty

2 PS dopravné cesty a systém riadenia